zabytki

i

Autor: Joanna Siudak

Są pieniądze na zabytki w Elblągu

2022-01-10 12:37

Departament Urbanistyki i Architektury UM informuje, że do 28 lutego 2022 roku można składać wnioski o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga.

Miejsce składania wniosków: 1. Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 (gdy wniosek składany jest osobiście); 2. na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1 (gdy wniosek przesyłany jest pocztą).

Wnioski mogą składać podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są zaliczone do sektora finansów publicznych.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną zarejestrowane, ale nie będą podlegały ocenie. Zgodnie z art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Mieszkają w spalonym domu
Sonda
Wyłapałeś/łaś błąd w "Pytaniu na śniadanie"?