przedszkole 8

i

Autor: UM Elbląg

Umowa na dokumentację modernizacji Przedszkola nr 8 podpisana

2023-11-30 14:34

Rozpoczyna się realizacja kolejnej ważnej inwestycji. Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu”.

Dokumentacja projektowa będzie finansowana ze środków własnych Gminy Miasto Elbląg. Koszt opracowania wynosi 98 400,00 zł. Dokumentację wykona firma Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska.

Zakres zamówienia obejmuje: 1)    opracowanie programu prac konserwatorskich,2)    opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji układu funkcjonalno-użytkowego obiektu,3)    pozyskanie mapy do celów projektowych, w przypadku  wystąpienia takiej konieczności,4)    opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 5)    pozyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych,6)    złożenie  w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę, 7)    pełnienie nadzoru autorskiego.

Termin wykonania zamówienia - 28 kwietnia 2024 r.

Realizacja robót budowlanych dofinansowana będzie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków. Gmina Miasto Elbląg uzyskała wstępną promesę na dofinansowanie robót w kwocie 3.430.000,00 zł (98%), pozostała kwota 70.000,00 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Miasto Elbląg.Całkowity planowany koszt robót budowlanych wynosi 3.500.000,00 zł.